Information till elever och föräldrar

Välkommen till Uppsala kulturskola. Här hittar du viktig information om skolan och våra kurser.

Ansöka till/Boka kurs

I vår kurskatalog ser du vilka platser som finns lediga och kan boka in dig på en ledig tid. När alla platser är fyllda finns möjlighet att göra intresseanmälan och skolan har då möjlighet att kontakta dig om en plats blir ledig under terminen.

Uppsala kulturskolas kurskatalog

Avanmälan

Du som bokat en plats kan avanmäla fram till 14 dagar innan terminsstart utan betalningskrav. Om avanmälan sker senare än 14 dagar innan terminsstart är eleven betalningsskyldig för hela terminen.

Kulturskolan byter elevsystem under våren 2023. Inför hösten 2023 gäller att antagen elev blir erbjuden att fortsätta nästa termin och måste välja att tacka ja eller nej till erbjudandet. Om elev inte tackar ja avslutas platsen. 

Återanmäl inför varje termin

Elev som har en plats på Uppsala kulturskola erbjuds i slutet av innevarande termin att boka platsen för den kommande terminen. Om platsen inte bokas avslutas den vid terminsslut. Erbjudandet om att boka plats sänds via StudyAlong. 

Lov och ledigheter

Kulturskolans läsår och lovdagar följer i huvudsak grundskolans verksamhet. Eventuella undantag informeras via mejl.

Frånvaro från lektion/sjukanmälan

Om elev har sjukdomssymptom ska hen stanna hemma från undervisningen. Meddela alltid din lärare direkt per sms eller telefon vid sjukdom/förhinder. Om du inte får tag på läraren, ring expeditionen på 018-727 20 87.

Inställda lektioner

Vid inställd lektion skickas sms till mobilnummer och/eller e-postadresser som finns registrerade i Studyalong. Håll kontaktuppgifterna uppdaterade. 

Lektionsgaranti 

Uppsala kulturskola garanterar 28 undervisningstillfällen per läsår om du är elev hela terminerna (gäller inte FMT-metoden). Dit räknas schemalagda lektioner, extra repetitioner, konserter, studiebesök, seminarier och andra aktiviteter med anknytning till undervisningen.

OBS! Vid fall av samhällsfarlig smittspridning eller extremväder kan undervisningen komma att ställas om till digitala lektioner. Dessa lektioner räknas i så fall in i garantin.

Om du har fått färre än 28 undervisningstillfällen under ett läsår och det beror på oss, kan du få ersättning i tid eller lägre avgift nästföljande termin.

Avgifter

Aktuella avgifter finns på sidan "Avgifter". När du bokat en plats är du betalningsskyldig för hela terminen, även om du väljer att avbryta undervisningen under terminen. Kostnader för studiematerial tillkommer.

Familjeavgift

Om fler barn i samma familj deltar i undervisning hos oss är familjeavgiften max 2 100 kr totalt för ett ämne per barn. Instrumenthyra tillkommer. Deltar samma barn i flera kurser tillkommer full avgift för kurs 2.

Orkester och ensemblespel

Är du intresserad av att spela i orkester eller ensemble? Tala med din lärare. Det är läraren som avgör när du kan börja spela i orkester. Orkesterverksamheten är en viktig del av undervisningen. Därför är det viktigt att du medverkar på repetitioner och konserter om du blir uttagen.

Studiematerial

Eleven bekostar själv det studiematerial som behövs.

Koder

På vissa dörrar finns kodlås. Lämna inte ut koderna till utomstående. OBS! Om man slår fel kod tre gånger på Skolgatan eller Nannaskolan så låser sig kodläsaren i 5 minuter. Om du inte kommer in, vänta 5 minuter och prova igen eller kontakta din lärare.

Parkering

De besökare till kulturskolans lokaler på Skolgatan 51 som vill parkera hänvisas till Österplan (på andra sidan järnvägen, gångtunnel finns). Det är inte tillåtet att parkera på skolgården.

StudyAlong

StudyAlong är kulturskolans elevsystem. I StudyAlong kan du avanmäla, återanmäla, se lektionstid och närvarorapportering, kommunicera med lärare, se instruktionsfilmer med mera. Information från kulturskolan skickas ut via StudyAlong, så var noga med att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du loggar in i StudyAlong på: www.studyalong.se

Uppehåll

Ta kontakt med expeditionen med alla frågor rörande uppehåll från undervisning på Uppsala kulturskola: 018-727 20 87 (måndag–torsdag kl. 09.30–12.00, fredag kl. 10.00–12.00), kulturskolan.expeditionen@uppsala.se

Sociala medier

Följ oss på Facebook, på Instagram och lyssna på vår Pod!

Mer information

För information om avgifter, instrumentuthyrning, garanti och avanmälan se respektive rubrik i högerkolumnen.

Uppdaterad: